SOCIETY MEMBER DETAILSERIAL NO. MEMBER NAME FATHER / SPOUSE NAME DESIGNATION OCCUPATION RESI. ADDRESS PHONE RESI.
1 Mr. Phool Chand Mr's Kanta Sarin President Business 118/131 Kaushalpuri, kanpur 0512-2236433
2 Mr. B.B.Wasson Lt. B.N.Wasson V.President Business Hh.n.95 block-B govind nagar 09935214678
3 Mr. Karam Chopra MR. V.Chopra Manager Business 13/93 govind nagar 09936795211
4 Mr. Hansraj Chopra Mr's K.Devi V. Manager Business 13/302 govind nagar 09839215113
5 Mr's Ekta Goswami Lt. Umesh Goswami Treasurar Business 120/61 Lajpat nagar 07505769573
6 Mr. Hemraj Chopra Lt. C.D.Chopra Member Business F block 61 govind nagar 0512-2650924
7 Mr. Raj K.Arora Mr's S.Arora Member Service r-block-23 govind nagar 0512-2642125
8 Mr's Neelam Chopra Mr. V.Chopra Member Business 13/92 govind nagar 09322279547
9 Mr. V.Chopra Mr. V.D.Chopra Member Business 13/92 govind nagar 09936795212